Mặt bằng căn hộ tòa A, B

Quy hoach tong the

matbangtangmat_bang_tang_dien_hinh_nha_a2_da_suamat_bang_tang_dien_hinh_nha_a3_da_suamat_bang_dien_hinh_nha_b4b5mat_bang_dien_hinh_nha_b6b7da_sua